Thống kê lô gan XSGL - Thống kê logan Gia Lai hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 9/12/2023

XosoXS
s9s9
Thống kê lô gan XSGL - Thống kê logan Gia Lai hôm nay. Tổng hợp lo gan mới nhất của tỉnh XSGL được tổng hợp 100 ngày gần nhất.

Thống kê lô gan XSGL - Thống kê logan Gia Lai hôm nay

XosoXS Bảng thống kê bộ số lô gan Gia Lai XosoXS
Bộ số
Max gan
00
34
01
27
02
31
03
31
04
34
05
31
06
27
07
33
08
24
09
21
Bộ số
Max gan
10
27
11
30
12
30
13
26
14
27
15
28
16
54
17
19
18
30
19
36
Bộ số
Max gan
20
22
21
36
22
22
23
25
24
50
25
35
26
30
27
32
28
46
29
31
Bộ số
Max gan
30
49
31
37
32
25
33
33
34
27
35
37
36
38
37
34
38
32
39
23
Bộ số
Max gan
40
33
41
26
42
37
43
29
44
24
45
31
46
25
47
23
48
23
49
29
Bộ số
Max gan
50
30
51
27
52
24
53
22
54
34
55
32
56
34
57
31
58
26
59
29
Bộ số
Max gan
60
30
61
35
62
35
63
27
64
26
65
50
66
37
67
23
68
24
69
36
Bộ số
Max gan
70
32
71
21
72
20
73
22
74
28
75
26
76
31
77
33
78
22
79
37
Bộ số
Max gan
80
25
81
20
82
27
83
30
84
25
85
26
86
22
87
33
88
26
89
27
Bộ số
Max gan
90
40
91
27
92
26
93
28
94
33
95
25
96
46
97
38
98
28
99
32
i9s9